Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Vzdělávací program

VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE:

1) V z d ě l á v a c í k o n c e p c e :

Cílem naší mateřské školy je navázat na velmi dobrou spolupráci s rodiči a společně s nimi vychovat zdravé dítě. Zajistit harmonický tělesný i duševní vývoj, radost z pohybu, obratnost a dovednost při hře, schopnost učit se, rozvíjet řeč, schopnost přijímat citovou náklonnost. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání sebedůvěry. Vedeme děti k zájmu podílet se na společném životě, učíme je spolupracovat, spoluodpovídat se, akceptovat a tolerovat druhé. Vedeme děti k poznání, že můžeme jednat svobodně, ale za své rozhodnutí odpovídáme. Chceme být mateřskou školou plnou pohody, radosti, citu – mateřskou školou „ zdravou“, za podpory rodičů našich dětí i ostatní veřejnosti.

Naplňujeme program „pohybem ke zdraví a radosti“ .

Cíleně u dětí podporujeme rozvoj tělesné zdatnosti, vytrvalosti, radosti z pohybu a vedeme je ke zdravému životnímu stylu. Děti mají dostatek příležitostí k rozvoji fyzických schopností a dovedností. Pořádáním sportovně zábavných akcí, prožíváním společné radosti, společného úsilí a snahy při sportovních kláních a zábavě spolu s rodiči prohlubujeme vzájemné vztahy nejen v rodině ale vztahy mezi rodinou a mateřskou školou. Využíváme vhodných a dostupných prostředků k realizaci programu.

Učení hrou - rozvoj zájmu o sebevzdělávání

Cílem je vzbuzování zájmu o poznání, získávání znalostí a povědomí, o učení jako předpokladu k celoživotnímu vzdělávání. Vedeme děti nejen k pozorování a ale i k přemýšlení a uplatňování poznatků a vědomostí v běžném životě. Zájem o vzdělávání a získávání nových poznatků rozvíjíme přirozenou a zábavnou cestou, podněcujeme chuť a zájem dítěte objevovat neznámé.

Posilujeme přirozené poznávací procesy - zvídavost, zájem a radost z objevování, schopnost učit se samostatně myslet, aktivně poznávat a samostatně se rozhodovat.

Cíleně rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku – motorická cvičení, grafické cviky, grafické listy. Systematicky rozvíjíme pohybové dovednosti, schopnost koordinovaně používat celé tělo jako předpoklad dobrého zvládání činností, které jsou základem přesných a jemných pohybů. Provádíme pravidelně grafická cvičení. U předškolních dětí dbáme na informovanost rodičů, spolupracujeme s nimi.

Péči věnujeme rozvoji psychomotoriky, která vyjadřuje úzké spojení psychiky a motoriky.

V rámci prevence vzniku poruch dovedností psaní věnujeme individuální pozornost rozvoji v oblasti grafomotoriky. Jde o širokou, na hře založenou podpůrnou koncepci, která se řídí podle schopností dítěte, přináší mu zábavu a radost a z nich vyplývající prožitky úspěchu, které zvyšují u dítěte motivaci .

„ Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici …“

V této preventivní výchově si povídáme o tom, co se může stát, co se stalo a co se stát nemuselo.

  • Děti a ekologie - pěstujeme u dětí potřebu žít v harmonii s přírodou, vzbuzujeme zájem, snahu a úsilí o její ochranu, potláčíme netečnost, přibližujeme se přírodě a jejím zákonitostem, hledáme souvislosti existujících v přírodě. Účastníme na vzdělávacích aktivit centra ekologických aktivit Sluňákov a nově zařazujeme tématické programy Zahradního klubíku v Botanické zahradě PF UP v Olomouci.
  • Dopravní výchova - učíme děti orientovat se v dopravním prostředí, vnímat možná nebezpečí, rozvíjet smysly, které dítě nutně v dopravním prostředí potřebuje, vedeme je k předvídání. Cvičíme bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní, prakticky nacvičovat bezpečné chování v některých dalších situacích, které mohou nastat (hry a aktivity na dopravní téma)
  • Děti a hry - Výchova zaměřena na ochranu dětí předškolního věku před nebezpečnými situacemi, na rozvoj schopnosti dítěte se těmto situacím vyhnout, případně, jak je řešit.
  • Děti a zdraví - Vedeme děti k poznání a poznávání všeho, co je důležité pro jejich zdraví – zdravé tělo, pitný režim, sport, denní hygiena, pobyt na slunci, zdravé sebevědomí, veselá mysl apod.
  • Dítě a slušné chování - Vedeme děti k osvojení si pravidel společenského chování a slušnosti - pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, ale také půjčovat hračky ostatním dětem, nehádat se o ně. Učíme je slušnému chování, jak se oblékat na hřiště, jak do divadla, slušně stolovat. Učí se poznávat, proč nemají lhát, podvádět a brát cizí věci. Poznají, že některé děti mají jinou barvu vlasů nebo pleti a mluví odlišným jazykem. Dozvědí se také, že některé děti nemohou dělat to, co statní zdravé děti, a takovým, že je třeba pomáhat. Pomáhat by měly i starším lidem, rodičům a kamarádům.

Rozvíjíme komunikační schopnosti a prosociální chování, provádíme prevenci a nápravu poruch komunikace. - Při hrách a činnostech zaměřených na rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, spolupráci, hledání společného řešení, respektování pravidel, respektování druhého apod. se učí děti zvládat základní životní návyky, přijímat a dodržovat pravidla , spolupracovat, komunikovat , respektovat odlišnosti, osvojit si elementární poznatky, respektovat jeden druhého. Zaměřujeme se na komunikační obtíže formou cvičení založených na principu her, cvičení zaměřených na rozvoj dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro vývoj řeči.

„Kniha a já“ - Pěstujeme u dětí pozitivní vztah ke knize a k literatuře vůbec, vzbuzujeme již v předškolním věku touhu využívat knih jako významného zdroje informací, inspirací a radosti a tím dát dítěti předpoklad k silné motivaci naučit se číst samo. Pěstujeme u dětí schopnost soustředěně, s citovým zaujetím vnímat a pochopit čtené či vyprávěné, jednoduše reprodukovat a zaujímat hodnotící stanovisko. Dáváme tím základ pro úspěch ve školním vyučování.

K R O U Ž K Y

2. / D o p l ň k o v é p r o g r a m y r o z v í j e j í c í d o v e d n o s t i

Lyžařský výcvik - 1x týdně v lednu a v únoru 2022

Sportovní a míčové hry 

Tanečky 

Logopedie

Hravá angličtina 

Inline bruslení

Plavání

 

 

 

 

 

Upozornění

INFORMACE PRO RODIČE 

PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

  • 7. - 28. 7. MŠ MOZAIKA V PROVOZU

 

  • 7. - 31. 8. MŠ MOZAIKA UZAVŘENA

 

  • 7. - 4. 8. VŠECHNY ŠKOLKY UZAVŘENY

 

  • 8. - 25. 8. v provozu náhradní MŠ ŠTÍSTKO

 

  • 8. - 31. 8. VŠECHNY ŠKOLKY UZAVŘENY

 

Nový školní rok zahájíme v pátek 1.9.2023.

----------------------------------

PLATBA ŠKOLNÉHO  

MŠ MOZAIKA

 
Číslo účtu: 270983879/0300
 
Variabilní symbol: 2
 
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
 
Částka: 650,- Kč
 
Plaťte vždy v daném měsíci do 15. dne.
 
------------------------------------------   

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY NA TEL. ČÍSLE   

ŠKOLNÍ JÍDELNA - 730 874 942

------------------------------------