Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Školní vzdělávací program MŠ Mozaika, Holečkova 7

1. INTEGROVANÝ BLOK

TÉMATICKÝ BLOK:  POJĎTE SI S NÁMI HRÁT

PODTÉMATA:

Já a moji kamarádi

Prázdninová dobrodružství

Moje radosti (Poraď mi, jak to říct, Jsem rád obklopen láskou, chráním a pomáhám.)

Foukej, foukej větříčku

Cesta do pravěku - pračlovíček - objevujeme dobu kamennou

Jedná se o tematický blok pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, učit se znát svá jména, hledat pravidla vzájemného soužití, poznávat nové prostředí a učit se v něm žít, rozvíjet schopnost sebeovládání, vytvářet citové vazby, seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému. Dítě se potřebuje ubezpečit, že mateřská škola je pro ně místem bezpečným, kde mu nikdo nebude ubližovat. Cílem je posilovat získání jistoty a důvěry, podporovat rozvoj sebevědomí, rozvíjet u dětí prosociální postoje a stejně tak i jejich interaktivní a komunikativní dovednosti.

Vnímat okolní svět, společnost, rodinu, kamarády, nacházet v dorozumívání s nimi potěšení, podněcovat ke komunikaci, ukazovat náplň a smysl života, ovlivňovat správné postoje ke všemu, co nás obklopuje.

Docházet k poznání, že jsme nedílnou a důležitou součástí společnosti, světa, naší Země.

Zajímavý blok zaměřený na rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), na rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie.

Na rozvoj širšího povědomí o minulosti života lidstva na Zemi, k podpoře schopnosti vyhledávat si nové a zajímavé informace k tématu, na podporu radosti z učení a poznávání nových dovedností, schopností a znalostí, podpora sebeovládání a posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním dětem.

Blok zaměřený rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), na získání relativní citové samostatnosti na posilování prosociálního chování v dětské herní skupině, na rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních dětí, na vytváření pozitivního vztahu k MŠ, na rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky.

Podporovat pohyb jako potřebu každodenního života pro dobrou budoucnost každé osobnosti. Vnímat řeč jako prostředek vzájemného sdělování myšlenek a dorozumívání lidí mezi sebou, jako nástroj poznávání a myšlení.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti. Rozvoj komunikativních dovedností.

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, vnímání, porozumění, rozvoj schopnosti sebeovládání).

Rozvoj tvořivosti, posilování přirozených poznávacích citů.

Rozvoj citové samostatnosti.

Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v herní dětské skupině).

Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí.

Seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme, vytváření si pozitivního vztahu k němu.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.).

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.). Zvládat základní pohybové dovednosti.

Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory, dodržovat předem daná a dohodnutá pravidla, osvojovat si sebeobsluhu, hygienické návyky, navazovat pozitivní vztahy s učitelkami, s dětmi, prožívat radost, orientovat se, adaptovat a mít jistotu v MŠ.

Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého. Začlenit se do třídy, zařadit se mezi vrstevníky.

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.

Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.

Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky.

Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti. Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem. Smyslové a psychomotorické hry. Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání. Činnosti relaxační a odpočinkové.

Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry. Hry se slovy, slovní hádanky.

Poslech čtených a vyprávěných pohádek, příběhů. Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiály a předměty. Námětové hry a činnosti. Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, tvar, barva, dotek, chuť, vůně, zvuky…).

Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu.

Běžné verbální a neverbální komunikační aktivity, sociální a interaktivní hry, dramatické činnosti, hudebně pohybové hry. Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování. Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy. Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety.

2. INTEGROVANÝ BLOK

TÉMATICKÝ BLOK:  BAREVNÝ PODZIM

PODTÉMATA:

Co se děje na poli (zelenina)

Návštěva u žížaly a krtka

Támhle děti draci letí

Co vyprávějí stromy

Dýňování

Co umí vítr a déšť

Podzim v lese

Skřítkové podzimu (příroda usíná)

Martin na bílém koni

Činnosti tohoto integrovaného bloku povede k poznávání a vnímání kouzla podzimu. Jeho tvarů, linie, barev a ploch, k vnímání všemi smysly. Budeme si všímat změn, které s podzimem přicházejí. Budeme podporovat děti v chování vedoucí k ochraně přírody a všeho živého, inspirací nám budou zvířátka a pohádky. To vše budeme u dětí rozvíjet v kreslených a motorických dovedností, k vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, k rozvoji tvořivosti k osvojení si elementárních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. K získávání poznatků o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách. K rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností, k rozvoji paměti, pozornosti a představivosti.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Rozvoj a užívání všech smyslů, uvědomění si vlastního těla, rozvoj psychické a fyzické zdatnosti. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, vnímání, porozumění, rozvoj schopnosti sebeovládání). Rozvoj komunikativních dovedností.

Rozvoj tvořivosti, posilování přirozených poznávacích citů. Rozvoj citové samostatnosti.

Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě sama, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet. Rozvoj kooperativních dovedností.

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i estetickém prostředí.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Zvládat základní pohybové dovednosti, ovládat dechové svalstvo. Rozlišovat, co prospívá zdraví, co mu škodí, mít v povědomí význam aktivního pohybu a zdravé výživy. Správně vyslovovat, ovládat tempo a intonaci řeči. Porozumět běžným projevům vyjádření emocí.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení). Dechová cvičení. Smyslové a psychomotorické hry. Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy. Pozorování, určování a pojmenovávání předmětů, jejich vlastností – velikost, barva, tvar, chuť, vůně. Praktické činnosti vedoucí k seznámení přírodou, s plody stromů a keřů, zkoumání, ekologicky motivované aktivity: vycházky, pozorování přírody, praktické pokusy, experimenty a tvoření s přírodním materiálem, sběr spadajícího listí a určování rostlin, sledování počasí, výtvarné i hudební ztvárnění, ekologicky zaměřené hry, estetické a tvůrčí aktivity, kooperativní činnosti ve dvojicích či skupinách.

Aktivity přibližující pravidla vzájemného styku, (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce). Hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit, pomoci. Lokomoční pohybové činnosti, manipulační a praktické činnosti. Společné rozhovory, vyprávění. Hledání různých listů a vyhledávání v encyklopediích, výtvarné velkoplošné práce – frotáže, malba, otisk. Malba pomocí plodů stromů, ochutnávka plodů, výroba ovocného salátu nebo pečení štrůdlu. Interaktivní program – LES.

Pozorování jevů a objektů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování, hry podporující tvořivost a fantazii. Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání. Konstruktivní a grafické činnosti. Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností. Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině. Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání. Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor.

Všímat si změn, porozumět jim, mít povědomí o životním prostředí, přírodě.

Mít pozitivní vztah k přírodě a k její ochraně. Osvojovat si různé druhy výtvarných činností, uplatňovat svoji fantazii. Vytvářet si vztah k hudbě - radost ze zpěvu, rytmu, pohybu. Učit se spolupracovat s kamarádem, ve skupině. Koordinovat lokomoci a další pohyby těla, ovládat koordinaci ruky a oka. Učit se nová slova. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, chápat prostorové a časové pojmy. Snažit se ovládat, tlumit vztek, agresivitu, být citlivé ve vztahu k živým bytostem. Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku). Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.). Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.). Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.).

3. INTEGROVANÝ BLOK

TÉMATICKÝ BLOK:  ZIMA JE TU, DĚTI

PODTÉMATA:

Pohádkové bytosti

S čerty nejsou žerty

Advent

Kouzelné vánoce

Zimní království

Koulovačka – zimní hry a sporty

Moje tělo

Putování za Eskymáky

Ptáci a zvířátka v zimě

Bez práce nejsou koláče

Masopustní čas – karneval

Z pohádky do pohádky

V tomto integrovaném bloku budeme prožívat radost z možnosti plnit přání druhých, plnit přání svých nejbližších a vědět, co si přejí. Poznávat kouzlo lidových tradic, radost z pospolitost, sounáležitosti. Budeme prožívat předvánoční přípravy, výzdobu v mateřské škole, ve městě. Seznámíme se s lidovými tradicemi, zvyky spojenými s obdobím adventu. Seznámíme se se znaky zimního období, poznáme různé zimní sporty. Zjistíme, jaká povolání známe, skočíme si do pohádky a nakonec budeme mít karneval. Osvojovat si opatrnost, přesnost a pečlivost při tvořivých činnostech, při manipulaci s nůžkami a lepidlem, ovládat koordinaci ruky a oka. Učit se ovládat své emoce, ohleduplnosti k ostatním. Rozvíjet schopnost vytvářet pevné citové vztahy k rodině i ke svému okolí, rozvíjet je a city plně prožívat rozvíjet sociální citlivost, toleranci, respekt a přizpůsobivost, kulturně estetické dovednosti.  Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základ zdravého životního stylu.

Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti. Rozvoj komunikativních dovedností.

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, vnímání, porozumění, rozvoj schopnosti sebeovládání).

Rozvoj tvořivosti, posilování přirozených poznávacích citů. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, vnímání, porozumění, rozvoj schopnosti sebeovládání). Rozvoj komunikativních dovedností. Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení, psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.

Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti…). Rozvoj kooperativních dovedností. Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivní vztah ke kultuře, umění. Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 

Zvládat jemnou motoriku, zacházet s předměty denní potřeby a drobnými pomůckami, zacházet s výtvarným materiálem, nůžkami apod. Reprodukovat básničky, říkánky, písničky, zvládnout dramatizaci pohádky. Naučit se nazpaměť krátké texty.

Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch. Chápat, že lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, bránit se násilí. Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity. Myslet kreativně, předkládat nápady, vyjadřovat svou představu, fantazii. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost).

Utvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách. Zvládat požadavky na dítě kladené, jednoduché praktické situace, které se doma i v MŠ opakují. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat hrubou a jemnou motoriku. Zrakově rozlišovat tvary předmětů, specifické znaky.

Orientovat se v čase i v prostoru. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu (pohybovat se na sněhu a ledu). Koordinovat lokomoci a další polohy těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou (eskymácké rituály). Pojmenovat části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravým pobytem na čerstvém vzduchu. Správná výslovnost, používání dechu, tempa a intonace řeči. Učit se nová slova a aktivně je používat.

Nalézat nová řešení. Rozhodovat o svých činnostech. Prožít radost ze zvládnutého a poznaného. Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. Spolupracovat s ostatními. Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

Dodržovat pravidla her. Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat. Všímat si změn a dění v okolí. Rozhodnout se o svých činnostech, zorganizovat hru.

Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat přátelství.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, činnosti seznamující s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým a bezpečným používáním. Přednes, recitace, dramatizace, zpěv. Činnosti zaměřené na rozvoj paměti, cvičení v projevů citů, v sebekontrole, sebeovládání. Sociální i interaktivní hry. Činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu, smyslové a psychomotorické hry, činnosti směřující k ochraně zdraví. Samostatný slovní projev na určité téma. Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů. Činnosti zaměřené na poznávání různých lidských vlastností, v čem se liší, čím jsou si podobní. Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi.  Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost výtvarných, hudebních a dramatických činností, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí.

Hry a činnosti procvičující orientaci v prostoru i v rovině. Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí. Činnosti směřující k poznávání vlastního těla (např. reakce na chlad). Činnosti směřující k poznání, že skupina je víc než jeden.

Konstruktivní a grafické činnosti. Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen,

Sluchově rozlišit začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování. Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým. Hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí. Poznávání polárních zvířat, jiné kultury, stylu života. Pohádky, básničky a písničky s eskymáckou tematikou. Prohlížení velkého glóbusu, nástěnné mapy světa, knih a encyklopedií. Cvičení organizačních dovedností. Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování. Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení). Nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě). Míčové hry. 

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním. Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy. Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého.

4. INTEGROVANÝ BLOK

TÉMATICKÝ BLOK:  KROK ZA KROKEM PŘÍRODOU

PODTÉMATA:

Vítání jara

Co se děje v trávě

V hnízdečku a doupěti

Na dvorečku

Hody, hody doprovody

Vodní říše

Hurá do školy

Děti pozor červená (doprava, záchranáři)

O smutné lesní víle – ekologie

Čarodějnický rej

Blok přináší soubor činností zaměřených na osvojování si poznatků o změnách v přírodě, seznamování s lidovými tradicemi vztahujících se k jaru, položení základů ekologie, kladného a odpovědného vztahu k přírodě, k ochraně živé i neživé přírody. Záměrem tohoto bloku je prohlubovat u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o jeho rozmanitosti, o vývoji a neustálých proměnách, o přírodě, o vlivu člověka na životní prostředí. Vytvářet základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. V tematickém bloku si budou děti rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti, osvojovat si věku přiměřené a praktické dovednosti, rozvíjet mluvený projev, cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii, učit se chránit bezpečí své a druhých. Budeme pozorovat probouzející se přírodu, zvířata, ptactvo.

Oslava dne Země 22. 4. - pochopení významu třídění odpadu, seznámení se s recyklací …

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. Rozvoj a užívání všech smyslů.

Osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie. Osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich funkci (písmena, čísla). Poznávání sebe sama, získávání citové samostatnosti, rozvoj schopnosti sebeovládání. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění, prožívání. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Vytváření prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomě, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla soužití. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních, hudebně pohybových a literárních činností. Vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku. Zaměřovat se na to, co je důležité, odhalovat podstatné znaky, vlastnosti, společné znaky, odlišnosti. Prožívat a projevovat radost, ovládat své afektivní chování, těšit se z  hezkých a příjemných zážitků. Rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat. Zvládání pohybových dovedností (přelézání, podlézání, přeskakování přes překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní.

Správně vyslovovat, domluvit se slovy, gesty, komunikovat. Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, dramatizací …) Navazovat kontakty, přirozeně a bez zábran komunikovat.

Chovat se zdvořile k druhým lidem, k dospělým i k dětem. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které mohou poškozovat. Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.). Domluvit se slovy i gesty, improvizovat.

Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení. Rozvoj emoční inteligence, kreativity, spolupráce. Získání nových zajímavých informací z dávné minulost Země, být přirozeně zvídavý. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou.

Poznávat význam a důležitost pospolitosti, přátelství a odpovědnosti. Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých. Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc).

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

Lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, změny poloh, míčové hry. Artikulační a řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy. Dramatické činnosti. Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému. Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudebně pohybové podněcující tvořivost a nápaditost. Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník, encyklopedie, obrazové knihy, vycházky). Společné rozhovory, vyprávění na základě pozorování změn v přírodě, prohlížení knih a časopisů o přírodě. Pozorování jevů v přírodě ve vztahu k měnícímu se počasí, sledování rozmanitosti. Poznávání a pojmenování názvů jarních květin. Výlety a vycházky do okolí. Přípravy a realizace oslav „Vítání jara“. Poslech vyprávění (četbě) o jarních lidových tradicích. Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí. Vítání jara, vynášení MORENY. Společné rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) Přednes, recitace, dramatizace, zpěv. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Hudební pohybové dovednosti a činnosti. Estetické a tvůrčí aktivity. Hry a činnosti, při nichž se dítě učí respektovat druhého. Lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, změny poloh, míčové hry. Artikulační a řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy. Dramatické činnosti. Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému. Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudebně pohybové podněcující tvořivost a nápaditost. Smyslové a psychomotorické hry.  Prohlížení a „čtení“ dětských knih a encyklopedií. Činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.). Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu. Aktivity podporující uvědomování si kamarádství vztahů mezi dětmi. Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě. Praktické ukázky záchranného systému (policie, záchranka, hasiči). Návštěva školy, seznámení s prostředím základní školy, třídy.

5. INTEGROVANÝ BLOK

TÉMATICKÝ BLOK:  CESTUJEME SEM A TAM, MŮJ SVĚT

PODTÉMATA:

Maminka má svátek

Máme se rádi (rodina)

Když všechno kvete

Polámal se mraveneček

Všechny děti mají svátek

Můj dům, moje město

Jedeme na výlet

Letíme do vesmíru

Letíme do Afriky

Těšíme se na prázdniny

V tomto tematickém bloku budeme podporovat přirozenou potřebu dítěte někam patřit, posilovat rodinné a kamarádské vztahy. Seznamovat děti s místem, kde žijeme. Oslavíme svátek maminky, svátek dětí a rozloučíme se s budoucími školáky.  Zaměříme se na rozvoj citových vztahů k mamince, babičce, k rodině, k rozvoji pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností, k přípravě společné slavnosti pro maminku. Prohlubování schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat, poznávání sebe sama, na rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Záměrem tohoto bloku je prohlubovat u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o jeho rozmanitosti, o vývoji a neustálých proměnách, o přírodě, o včelách, o včelích produktech, o vlivu člověka na životní prostředí. Vytvářet základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Ve druhém si budou děti rozšiřovat a prohlubovat poznatky o exotických zvířatech, budou se učit poznávat způsob jejich života, jejich rozdílnost, čím se živí, kde žijí, jak se chovají. Budou si rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti, osvojovat si věku přiměřené a praktické dovednosti, rozvíjet mluvený projev, cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii, učit se chránit bezpečí své a druhých. Tematický bloku povede k rozvoji pohybových a manipulačních schopností.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti. Rozvoj komunikativních dovedností.

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, vnímání, porozumění, rozvoj schopnosti sebeovládání).

Rozvoj tvořivosti, posilování přirozených poznávacích citů. Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě sama, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet. Rozvoj kooperativních dovedností.

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky. Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i estetickém prostředí. Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti. Rozvoj komunikativních dovedností. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti…). Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny. Poznávání jiných kultur. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu. Vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.).

Chovat se obezřetně při jednání s neznámými.

Sledovat se zájmem kulturní představení, hodnotit své zážitky. Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí.

Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně.

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.). Posílení přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti objevování). Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, a výtvarných, i ve slovních výpovědích k nim.

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem -s tužkami, barvami, nůžkami, papírem a modelovací hmotou. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou.

Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají).

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA:

Lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, změny poloh, míčové hry. Artikulační a řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy.

Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií. Činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) Prohlížení a „čtení“ knížek. Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování). Tvůrčí činnosti výtvarné, dramatické, hudebně pohybové, podněcující tvořivost a nápaditost, provokující ke zvýšenému zájmu.

Dramatické činnosti. Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu. Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, rozšiřování poznatků o ekosystémech (les, louka, rybník).

Poslech vyprávění, prohlížení obrázkových knížek a encyklopedií. Lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, změny poloh, míčové hry. Artikulační a řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy. Dramatické činnosti. Výtvarné a tvořivé činnosti s různorodým materiálem. Rozhovory, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému. Tvůrčí činnosti, literární, dramatické, výtvarné, hudebně pohybové podněcující tvořivost a nápaditost.

Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období. Činnosti zaměřené na osvojování si poznatků. Estetické a tvůrčí aktivity. Hry a činnosti, při nichž se dítě učí respektovat druhého. Ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry). Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu.

 

 

 

 

 

 

Upozornění

INFORMACE PRO RODIČE 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  LETNÍ PRÁZDNINY

1.- 23.7. - MŠ MOZAIKA V PROVOZU

26.- 30.7. všechny MŠ UZAVŘENY

2.- 20.8. MŠ MOZAIKA UZAVŘENA (NÁHRADNÍ PROVOZ MŠ ŠTÍSTKO)

23.- 31.8. všechny MŠ UZAVŘENY

------------------------------------------

PLATBA ŠKOLNÉHO  

MŠ MOZAIKA

Číslo účtu: 270983879/0300
Variabilní symbol: 2
Poznámka: jméno dítěte (vždy uveďte!)
Částka: 400,- Kč
------------------------------------------   

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY NA TEL. ČÍSLE   

ŠKOLNÍ JÍDELNA - 730 874 942

------------------------------------

 

Kalendář akcí

předchozí Květen 2021 následující
Po Út St Čt So Ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31