Vzdělávací program

 

V z d ě l á v a c í   p r o g r a m    p r o   š k o l n í   r o k   2 0 1 6/ 2 0 1 7  j e   č l e n ě n   t a k t o : 

1) Vzdělávací koncepce

2) Doplňkové programy rozvíjející dovednosti

3) Doplňkový program zdravotně preventivní

 _________________________________________________________________________________________

ad 1)   V z d ě l á v a c í   k o n c e p c e : 

Cílem naší mateřské školy je navázat na velmi dobrou spolupráci s rodiči a společně s nimi vychovat zdravé dítě. Zajistit harmonický tělesný i duševní vývoj, radost z pohybu, obratnost a dovednost při hře, schopnost učit se, rozvíjet řeč, schopnost přijímat citovou náklonnost. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání sebedůvěry. Vedeme děti k zájmu podílet se na společném životě, učíme je spolupracovat, spoluodpovídat se, akceptovat a tolerovat druhé. Vedeme děti k poznání, že můžeme jednat svobodně, ale za své rozhodnutí odpovídáme. Chceme být mateřskou školou plnou pohody, radosti, citu – mateřskou školou „ zdravou“, za podpory rodičů našich dětí i ostatní veřejnosti.

Naplňujeme program „pohybem ke zdraví a radosti“  .

Cíleně u dětí podporujeme rozvoj tělesné zdatnosti, vytrvalosti, radosti z pohybu a vedeme je ke zdravému životnímu stylu. Děti mají dostatek  příležitostí k rozvoji fyzických schopností a dovedností. Pořádáním sportovně zábavných akcí,  prožíváním společné radosti, společného úsilí  a snahy při sportovních kláních a zábavě spolu s rodiči  prohlubujeme  vzájemné vztahy  nejen v rodině ale  vztahy mezi rodinou a mateřskou školou. Využíváme vhodných a dostupných prostředků k realizaci programu.

Učení hrou - rozvoj zájmu o sebevzdělávání

Cílem je vzbuzování zájmu o poznání, získávání znalostí a povědomí, o učení jako předpokladu k celoživotnímu vzdělávání. Vedeme děti nejen k pozorování a ale i k přemýšlení a uplatňování poznatků a vědomostí v běžném životě. Zájem o vzdělávání a získávání nových poznatků rozvíjíme přirozenou a zábavnou cestou, podněcujeme chuť a zájem dítěte objevovat neznámé.

Posilujeme přirozené poznávací procesy - zvídavost, zájem a radost z objevování, schopnost učit se samostatně myslet, aktivně poznávat a samostatně se rozhodovat.

„Malá školička“  -  předcházíme poruchám učení  

Dětem s odkladem školní docházky a dětem s prokazatelným nevyrovnaným vývojem věnujeme cílenou individuální péči, spolupracujeme úzce s rodinou, s odborníky z oblasti pedagogiky i psychologie. Malá školička“  je určena pro děti s OŠDNa základě diagnostiky dětí a doporučení PPP v Olomouci věnujeme individuální péči dětem s OŠD v oblasti jejich rozvoje schopností a dovedností,  zaměřujeme se na procvičování činností, které signalizují nevyzrálost. Úzce spolupracovat s rodiči, být jim odborným rádcem, spolupracovat s nimi.

Cíleně rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku  – motorická cvičení, grafické cviky, grafické listy. Systematicky rozvíjíme pohybové dovednosti, schopnost koordinovaně používat celé tělo jako předpoklad dobrého zvládání činností, které jsou základem přesných a jemných pohybů. Provádíme pravidelně grafická cvičení. U předškolních dětí dbáme na informovanost rodičů, spolupracujeme s nimi.

Péči věnujeme rozvoji psychomotoriky, která  vyjadřuje úzké  spojení psychiky  a  motoriky.

V rámci  prevence vzniku  poruch   dovedností  psaní věnujeme  individuální pozornost  rozvoji  v oblasti  grafomotoriky. Jde  o  širokou, na  hře  založenou  podpůrnou koncepci,  která  se řídí  podle  schopností dítěte,  přináší  mu  zábavu a  radost a z nich  vyplývající prožitky  úspěchu,  které  zvyšují  u  dítěte  motivaci .

„Brousek pro tvůj Jjzýček“– v logopedických chvilkáchrozvíjíme sluch,  souvislé  vyjadřování, výslovnost, vnímání a  slovní  zásobu  smysly. Provádíme s dětmi zábavné artikulační, řečové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, jazykové chvilky v ranním kruhu, skupinové i individuální procvičování výslovnosti. Procvičujeme výslovnost, slovní zásobuvyprávění, vedeme děti ke schopnosti komunikace. Spolupracujeme s logopedkou.   

„ Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici  …“

V této preventivní výchově si povídáme o tom, co se může stát, co se stalo a co se stát nemuselo.

  • Děti  a ekologie  - pěstujeme u dětí potřebu žít v harmonii s přírodou, vzbuzujeme zájem, snahu a úsilí o její ochranu,   potláčíme netečnost, přibližujeme se přírodě a jejím zákonitostem, hledáme souvislosti existujících v přírodě.  Účastníme na vzdělávacích aktivit centra ekologických aktivit Sluňákov  a nově zařazujeme tématické programy Zahradního klubíku v Botanické zahradě PF UP v Olomouci.
  • Dopravní výchova  - učíme děti orientovat se v dopravním prostředí, vnímat možná nebezpečí, rozvíjet smysly, které dítě nutně v dopravním prostředí potřebuje, vedeme je k předvídání. Cvičíme bezpečné chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní, prakticky nacvičovat bezpečné chování v některých dalších situacích, které mohou nastat (hry a aktivity na dopravní téma)
  • Děti a hry - Výchova zaměřena na ochranu dětí předškolního věku před nebezpečnými situacemi, na rozvoj schopnosti dítěte se těmto situacím vyhnout, případně, jak je řešit.
  • Děti a zdraví - Vedeme děti k poznání a poznávání všeho, co je důležité pro jejich zdraví – zdravé tělo, pitný režim, sport, denní hygiena, pobyt na slunci, zdravé sebevědomí, veselá mysl apod.
  • Dítě a slušné chování  - Vedeme děti k osvojení si pravidel společenského chování a slušnosti  - pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, ale také půjčovat hračky ostatním dětem, nehádat se o ně. Učíme je slušnému chování, jak se oblékat na hřiště, jak do divadla, slušně stolovat. Učí se poznávat, proč nemají lhát, podvádět a brát cizí věci. Poznají, že některé děti mají jinou barvu vlasů nebo pleti a mluví odlišným jazykem. Dozvědí se také, že některé děti nemohou dělat to, co statní zdravé děti, a takovým, že je třeba pomáhat. Pomáhat by měly i starším lidem, rodičům a kamarádům.

Rozvíjíme  komunikační  schopnosti a  prosociální  chování, provádíme prevenci  a nápravu poruch komunikace.  - Při  hrách  a  činnostech  zaměřených   na rozvoj smyslu pro kamarádství,  soucítění,   spolupráci,  hledání společného řešení, respektování  pravidel, respektování  druhého apod. se  učí děti  zvládat  základní  životní  návyky, přijímat a dodržovat pravidla ,  spolupracovat,  komunikovat ,  respektovat odlišnosti,  osvojit si elementární poznatky,  respektovat jeden druhého. Zaměřujeme  se  na  komunikační  obtíže  formou  cvičení  založených  na  principu  her,  cvičení  zaměřených  na  rozvoj  dovedností,  které  jsou  nezbytným  předpokladem  pro  vývoj  řeči.

„Kniha a já“ -  Pěstujeme u dětí pozitivní vztah ke knize a k literatuře vůbec, vzbuzujeme již v předškolním věku touhu využívat knih jako významného zdroje informací, inspirací a radosti a tím dát dítěti předpoklad k silné motivaci naučit se číst samo.  Pěstujeme u dětí schopnost soustředěně, s citovým zaujetím vnímat a pochopit čtené či vyprávěné, jednoduše reprodukovat a zaujímat hodnotící stanovisko. Dáváme tím základ pro úspěch ve školním vyučování.

 K R O U Ž K Y

2. /  D o p l ň k o v é   p r o g r a m y   r o z v í j e j í c í    d o v e d n o s t i

Sportovně pohybový kroužek - probíhá v tělocvičně a na hřišti FZŠ Holečkova 10 každé pondělí od 14,35 - 15,20 hod.

Lyžařský výcvik - 1x týdně v lednu a v únoru 2017

Taneční kroužek - probíhá každé úterý v tělocvičně FZŠ Holečkova 10, od 14,15 - 15,00 hod.

Výuka anglického jazyka - probíhá v MŠ ve 4. třídě Včeliček každý čtvrtek, v době od 15,45 - 16,30 hod.

Veselé pískání - výuka hry na zobcovou flétničku - probíhá v MŠ v sudé týdny - v úterý, v době od 15,45 - do 16,30 hod. pod vedením p. uč. Marcely Mazalové

Jóga pro děti  - probíhá v MŠ každý lichý týden v pondělí, v době od 15,45 - 16,30 hod. pod. vedením p. uč. Veroniky Kyselé

"Veselé zpívání" rozvoj hudebnosti, intonace, rytmu, seznámení s novými písněmi - každý sudý týden ve středu, od 15,45 - 16,30 hod. pod vedením p. uč. Lenky Pavúčkové 

Tvořivé dílničky pro malé ručičky Kroužek probíhá v MŠ v lichém týdnu v úterý, v době od 15,45 - 16,30 hod. pod vedením p.uč. Zuzky Smékalové 

ad 3)  D o p l ň k o v é   p r o g r a m y   z d r a v o t n ě   p r e v e n t i v n í :

"Malá školička" - předcházíme poruchám učení Program určený dětem s odkladem školní docházky a dětem s prokazatelným nevyrovnaným vývojem s cílenou individuální péči navazující na úzkou spolupráci s rodinou, s odborníky z oblasti pedagogiky i psychologie. Kroužek probíhá v MŠ 1x týdně, v době od 12,15 - 13,15 hod., pod vedením p. uč. Helenky Klamkové a Dany Zapletalové. Po týdnu se střídají děti ze 3. třídy Motýlků a 4. třídy Včeliček.

"Brousek pro tvůj jazýček" - kroužek probíhá každý sudý týden, v době od 15,45 - 16,30 hod. pod vedením p. uč. Renáty Kalvachové.

 

 

 

 

 

 

Upozornění

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Školné je možno hradit pouze bezhotovostním převodem, a to k 14. dni v měsíci. 

Číslo účtu: 270 983 879 / 0300

Variabilní symbol: 2

Poznámka: jméno dítěte - MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO !!!

Částka: 400,- Kč

Děkujeme. 

 

Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie Najdete nás na Facebooku