Organizační pokyny

 

PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY.

 • 1. TŘÍDA - Renáta Kalvachová, uč.,   Bc.Veronika Kyselá, uč.
 • 2. TŘÍDA - Lenka Sedláčková DiS., uč.,   Bc. Zuzana Smékalová, uč.
 • 3. TŘÍDA - Helena Zapletalová, vedoucí učitelka,   Marcela Mazalová, uč.
 • 4. TŘÍDA - Helena Klamková, uč.  Dana Zapletalová, uč.

PROVOZNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY.

 • 1. TŘÍDA - Radka Lakomá
 • 2. TŘÍDA - Gertruda Cenklová
 • 3. TŘÍDA - Marta Zatloukalová
 • 4. TŘÍDA - Gertruda Cenklová

Provozní doba MŠ: 6,15 - 17,00 hod.

 • ranní scházení: do 8,15 hod.
 • vyzvedávání dětí po obědě: 12 - 12,15 hod.
 • vyzvedávání dětí po odpolední svačince: od 15,00 hod.
 • v případě potřeby a po dohodě s učitelkou během celého dne

ORGANIZACE DNE:

6,15 -10,00

 • scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 • didakticky zacílené činnosti /záměrné i spontánní učení /ve skupinách, individuálně
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • jazykové chvilky
 • smyslové hry
 • cvičení (popř. relaxační cvičení)
 • hygiena, svačina

10,00–11,45

 • pobyt venku

11,45-12,15

 • převlékání, hygiena, oběd

12,15-14,25

 • hygiena, odpočinek (3 – 5 leté děti)

12,15-14,15

 • hygiena, odpočinek (5 – 7 leté děti),
 • klid na lehátku 1/2 - 1 hod., náhradní nespací aktivity
 • děti se specifickými vzdělávacími potřebami  "Malá školička"- individuální péče
 • předplavecký výcvik

14,15-16,17

 • hygiena, svačina
 • odpolední zájmové činnosti dětí ,hry + dle zájmu dětí
 • pokračování didakticky cílených činností,
 • individuální činnosti s dětmi s OŠD, činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, smyslové hry

Co děti potřebují do MŠ:

 • převlečení do třídy (hrací kalhoty, tepláčky, zástěrky,...)
 • přezůvky s pevnou špičkou i patou
 • převlečení na pobyt venku, včetně obuvi (tepláky, kalhoty, bundy,...)
 • pyžamko
 • do skříňky náhradní převlečení, včetně spodního prádla a ponožek
 • zubní kartáček a pastu
 • papírové kapesníky

Žádáme rodiče, aby děti měly své věci podepsané či označené.

 Platba školného:

 • celodenní docházka - 400,- Kč za měsíc
 • děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání jsou na 12 měsíců od poplatku osvobozeny
 • děti s odkladem školní docházky musí od 1.1.2013 platit školné v plné výše - 400,- Kč

Školné se platí bankovním převodem, a to k 11. dni daného měsíce.

Stravné:

Cena za celodenní stravné je: 37,-Kč,  41,-Kč (děti, které dovrší ve školním roce 7 let - koef. 0,6)

V případě nemoci dítěte mají rodiče nárok na stravu jen 1. den, následné dny jsou povinni si odhlásit.

Strava musí být odhlášena či přihlášena den předem do 10,00 hod. na telefonním čísle ŠJ Holečkova - 585758522.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

 • denní režim je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby,
 • do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.
 • pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání,
 • poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený,
 • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ:

Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd.

V přízemí budovy je 1. a 2. třída svým vybavením, hračkami a učebními pomůckami uzpůsobena dětem ve věku 3-5 let, v 1. poschodí ve 3. a 4. třídě pracujeme s dětmi ve věku 5-6 let a s dětmi s odklady školní docházky. Vstup do MŠ z Holečkovy ulice je společný pro 2. a 4. třídu, z ulice Trnkovy pak pro 1. a 3. třídu. V 1. poschodí z Trnkovy ulice je kancelář vedoucí učitelky. Charakteristika jednotlivých tříd vychází z věkového složení dětí. Ve 3. a 4. třídě se cíleně zaměřujeme na individuální práci s dětmi s odklady školní docházky v kroužku „Malá školička“.

Žádáme rodiče:

 • aby nám neprodleně hlásili změny: pojišťovny, adresy, tel. čísla , jména apod.
 • aby předávali dítě po příchodu do MŠ osobně učitelce
 • aby doplnili aktuálně zmocnění pro vyzvedávání dítěte z MŠ
 • aby okamžitě hlásili změny oprávněných osob, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat
 • aby přiváděli děti pouze zdravé
 • aby nám pravdivě a bez prodlení hlásili ráno při předávání dítěte jeho aktuální zdravotní potíže
 • aby nám hlásili výskyt infekčního onemocnění dítěte i členů rodiny
 • aby nám hlásili předem známou nepřítomnost dítěte
 • aby nás informovali o stravovacích zvyklostech dítěte z domova
 • aby platili včas veškeré poplatky související s pobytem dítěte v MŠ

 

 • stále sbíráme vršky od PET lahví pro Klárku

 

 

 

Upozornění

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Školné je možno hradit pouze bezhotovostním převodem, a to k 14. dni v měsíci. 

Číslo účtu: 270 983 879 / 0300

Variabilní symbol: 2

Poznámka: jméno dítěte - MUSÍ BÝT VŽDY UVEDENO !!!

Částka: 400,- Kč

Děkujeme. 

 

Mateřská škola
Holečkova 7


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie Najdete nás na Facebooku